အမျိုးအစားမေးခွန်းများ

• GetLink အသုံးပြုခြင်းအားအောင် ဖြစ်ပါသလား?

ဟုတ်တယ်။ GetLink ကို သုံးစွဲသူများအတွက် အလွတ်များဖော်ပြပါသည်။

• ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အကောင့်မရှိသလား?

သင့်လက်ရှိ URL များကိုအလိုအလျောက်စီတင်သောအခါတွင် အမြဲတမ်းနှင့် သင့်ရဲ့အခြားကော်မတီကို ဖန်တီးပါ။ နှစ်သက်ရာ အခြားအလိုက် နေရာတွင် ရှာဖွေနိုင်သော်လည်းဖြစ်ပါသည်။

• ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ရောင်းသွင်းလိုက်သည့် URL များကို ကိုယ်တိုင် စိတ်ကြိုက်နိုင်လိုသည်မှာ ဘယ်လိုခြေထောက်မလဲ?

ကိုယ်တိုင် သင့်ရဲ့လက်ရှိ URL များအား အလိုအလျောက် စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါသည်။ အမြဲတမ်းအနှံ့အထိကိုလည်း အသုံးပြုပါ။

• URL အများဆုံးအရေအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့လက်ရှိနေရာတွင် နံပါတ်တစ်ခုအနက် မသိမ်းစောင့်လိုသလား?

GetLink နှင့်တက်ရောက်သော အလုပ်အများဆုံးသော အရေအတွက်များအား အကြောင်းဆုံးအနက်မှ အမြဲတမ်းနှင့် အားလုံးကို ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။

• ကိုယ်စားပြုသော URL များ၏ လှုပ်ရှားအားလုံး မှတ်သားပါသလား?

ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အနီးအနား အနှစ်အားဖြင့် သင်၏လက်ရှိ URL များ၏ လှုပ်ရှားအားလုံး အကြောင်းဆုံးနှင့် အခြားအသုံးများအား အနှံ့အထိနှင့် ဖြန့်စွက်လိုက်သောက်ရှိနိုင်သော်လည်းဖြစ်ပါသည်။

ယခုစတင်မှုကို စတင်ပါ!

သင့်အနေဖြင့် သင့်လက်ရှိ URL များကို တိုက်ရိုက်ပြီး သင့်အသုံးပြုသောအချက်များအား ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ GetLink ကိုအသုံးပြုပြီး တစ်ခြားလောကတ်တွေအား အရမ်းအဆင်ပြောင်းခွင့်ပြုပါကနှင့် ခေါ်ယူပါ။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပို့ဆောင်လှူဒါန်းများကိုဆိုင်ရာအချိန်များအား အစိုးရန်နှင့် သင့်ကို ရှေးခယျြနိုင်သည်။
သင့်ရဲ့ URL ကိုခြင်းလင်းပါ!
Privacy Policy Terms & Conditions